тел: 38 (097) 502 92 66

 


с. Погреби, вул. Соборна, буд. 3,
Броварський р-н. Київська обл.

google 1fbyou tube 1vkontakte 1pinterest

Тут можливо зробити якись напис


тел: 38 (097) 502 92 66

 


с. Погреби, вул. Соборна, буд. 3,
Броварський р-н. Київська обл.

      logo1

ПОГОДЖЕНО:                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти                                            Рішенням Погребської                                                                  

Броварської  РДА                                                        сільської ради

Київської області                                                          від__________ №_______

________ Л.Г.Чайка                                                      сільський голова

                                                                                         _________ В.В.Крупенко

«____» _______ 2016 р.                                                « _____» _______ 2016 р.

 

 

СТАТУТ

Комунального

дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) «Лісова пісня»

Погребської сільської ради

Броварського району Київської області

                                                       ( нова редакція)

                                                                              

                                                                           Ідентифікаційний код 36030684

 

с.Погреби

Броварського району

Київської області

 


І. Загальні положення

 

1.1. Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Лісова пісня» Погребської сільської ради Броварського району Київської області       (скорочена назва КДНЗ «Лісова пісня») є комунальною власністю територіальної громади с. Погреби Броварського району Київської області.

1.2. Повна назва: Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Лісова пісня» Погребської сільської ради Броварського району Київської області.      

1.3. Скорочена назва: КДНЗ «Лісова пісня»

1.4. Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Лісова пісня» Погребської сільської Ради Броварського району Київської області створений на підставі рішення виконкому Погребської сільської ради Броварського району Київської області від 12 вересня 2008 року №1087.

1.5. Юридична та фактична адреса дошкільного закладу: 07416, вул. Соборна 3, с. Погреби, Броварський район, Київська область.

1.6. Засновником дошкільного навчального закладу є Погребська сільська рада, яка здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням та матеріалами, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.7. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланк з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках.

1.8. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад України», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.10. Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.11. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад України», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12. Взаємовідносини дошкільного навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу

2.1. Групи в дошкільному закладі комплектуються за віковими ознаками та психологічним віком. В залежності від контингенту дітей, групи можуть бути одновіковими та різновіковими.

2.2. Наповнюваність груп дітьми становить:

- для дітей віком від одного до трьох років – до 15 дітей;

- для дітей віком від трьох до шести років – до 20 дітей;

Залежно від демографічної ситуації кількість дітей у групах визначається засновником (власником), а саме Погребською сільською радою Броварського району Київської області.

2.3. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров'я дитини;

- медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

2.4. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.5. Відрахування   дітей   із  дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

2.6.Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про можливе відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.7. Дошкільний заклад має право здійснювати соціально-педагогічний патронат дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільний заклад, з метою надання освітніх послуг в підготовці їх до навчання в школі.

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу

3.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом дванадцяти годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу з 07:00 до 19:00.

ІV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний навчальний заклад має можливість здійснювати свою діяльність відповідно до річного плану, який cклaдaєтьcя на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу та погоджується з відділом освіти Броварської РДА.

4.4. У дошкільному навчальному закладі навчання і виховання дітей здійснюється українською мовою.

     4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.6. Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, прийнятих у порядку встановленому чинним законодавством України.

4.7. Тривалість занять з дітьми дошкільного віку становить :

- І молодша група (ясельна) – 10- 15 хвилин;

- ІІ молодша група – 15 - 20 хвилин;

- середня група – 20 - 25 хвилин;

- старша група – 30 - 35 хвилин.

4.8. Щоденна кількість та послідовність навчальних занять визначається розкладом занять, що складається на навчальний рік відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується педагогічною радою дошкільного навчального закладу і затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.9. Дошкільний заклад організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим напрямом.

4.10. Дошкільний заклад має право за бажанням батьків надавати додаткові освітні послуги.

V. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

5.1. У дошкільному навчальному закладі забезпечується збалансоване триразове харчування дітей на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591, «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

5.2. Забезпечення дошкільного закладу продуктами харчування здійснюється юридичними та фізичними особами у відповідності до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі Броварською центральною районною лікарнею, Погребською медичною амбулаторією, та медичним персоналом дошкільного закладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний начальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VІІ. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі є діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, вихователі-методисти, практичні психологи, інструктори з фізкультури, медичні працівники, помічники вихователів та няні, музичні керівники, керівники гуртків, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти, інші спеціалісти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

- преміювання за зразкове виконання службових обов’язків;

- подяка, тощо.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати та бути обраним до органів управління освітою з питання розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Обов’язки батьків або особи, які їх замінюють (визначені ст. 54 Законом України «Про освіту»):

- своєчасно вносити кошти за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини.

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.6. Посаду педагогічного працівника дошкільного закладу може займати особа, яка має високі моральні якості, відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку наукову-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, положення посадових інструкцій, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечити емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази керівництва та розпорядження керівництва;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного навчального закладу завідувачем ДНЗ.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди у Броварській районній поліклініці   2 рази на рік.

7.12. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із чинним законодавством України.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу згідно встановлених строків, підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого у порядку встановленому чинним законодавством України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VІІІ. Управління дошкільним навчальним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – Погребською сільською радою та її виконавчим комітетом.

8.2. Відповідно пункту 3 ст.31 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року №2628-ІІІ керівник призначається та звільняється з посади відповідним органом управління освітою.

8.3. Керівник (завідувач) дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- здійснює прийом дітей до дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник (завідувач) дошкільним навчальним закладом.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

8.5. Органом громадського самоврядування закладу є Загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу становить ½ загальної кількості, батьків – ½ загальної кількості.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх учасників загальних зборів.

Загальні збори:

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.6. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки тощо). Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада-орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади. Підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективності роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 5-ти осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органом виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами. окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційної - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. Майно дошкільного закладу

9.1. Майно дошкільного навчального закладу «Лісова пісня» (ясла-садок) Погребської сільської ради Броварського району Київської області є комунальною власністю територіальної громади с. Погреби Броварського району Київської області.

9.2. Відповідно до рішення сесії Погребської сільської ради №1087 від 12 вересня 2008 року комунальному дошкільному навчальному закладу «Лісова пісня» (ясла-садок) Погребської сільської ради Броварського району Київської області передано будівлі, споруди, комунікації, інвентар, ігрові майданчики, що перебувають на його балансі.

9.3. Рішенням сесії Погребської сільської ради №216 від 26 грудня 2006 року дошкільному закладу виділена земельна ділянка площею 0,70 га.

9.4. Дошкільний заклад немає службового житла для працівників закладу.

 

Х. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1.Дошкільний навчальний заклад є бюджетною неприбутковою установою.

10.2. Доходи (прибутки) дошкільного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначеними в цьому статуті.

10.3. Забороняється розподіляти отримані (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів дошкільного закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

10.4. У разі припинення діяльності дошкільного закладу ( в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.5. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:

- кошти або майно, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, незаборонених чинним законодавством України;

- кошти або майно, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг;

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін;

- кошти засновника, бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх замінюють, цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.6. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право:

-   придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

       - отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.7. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований дошкільний навчальний заклад.

10.9 За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється бухгалтером дошкільного закладу.

 

 

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу освіти здійснюється центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику в сфері освіти, територіальним відділом освіти, місцевими органами виконавчої влади.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.

11.4. Контроль за дотриманням санітарного законодавства, законодавства щодо охорони здоров’я здійснюють заклади охорони здоров’я разом з управлінням освіти району.

ХІІ. Реорганізація, ліквідація дошкільного навчального закладу.

12.1. Відповідно до ст. 16 закону України «Про дошкільну освіту» реорганізація і ліквідація комунального дошкільного закладу здійснюється за рішенням сесії Погребської сільської ради.

12.2. У разі ліквідації дошкільного закладу її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

ХІІІ. Внесення змін до статуту

13.1. Зміни до цього статуту затверджуються і реєструються в тому ж порядку, що і сам статут.

Керівник закладу                                                                 Н.В.Кривобок